Write-Host "Deger girin:" -NoNewline
$arg = Read-Host$hash = [System.Security.Cryptography.MD5]::Create()
$data = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($arg)
$array = $hash.ComputeHash($data)
foreach($byte in $array)
{$output += $byte.ToString("x2")}
Write-Host "result -> " $output

$serviceSite = wget -Uri http://ip-api.com/xml
[xml] $xml = $serviceSite.Content
$ipAddress = $xml.query.query.'#cdata-section'

$ipAddress

//dosya sıkıştırmak için gerekli kütüphane
Add-Type -A System.IO.Compression.FileSystem
//oluşacak zip dosyasının adı işlem tarihi
$filename = [DateTime]::Now.ToString("dd_MM_yyyy") + ".zip"
//veritabanının yedeği oluşturma (windows authentication ile)
Backup-SqlDatabase -ServerInstance "SunucuAdı" -Database "VeriTabanıAdı" -BackupFile "C:\www\site\App_Data\DB.bak"
//App_Data klasörü ile bak dosyası sıkıştırılıyor
[IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory('C:\www\site\App_Data', 'c:\www\backup\'+ $filename)
//veritabanı yedeği siliniyor
Remove-Item C:\www\site\DB.bak